Vad är homeopati? Del 1

Låt mig berätta lite om läkekonsten som botade mig från en kronisk/obotlig sjukdom när sjukvården gett upp. Det här är första texten av sju om klassisk homeopati.

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder ”lika lidande”. Läkekonsten bygger på att lika botar lika enligt similia similibus curantur-principen som började diskuteras och tillämpas för 2500 år sedan under Hippokrates tid, men som i slutet av 1700-talet blev till en helt egen läkekonst i och med att tyske läkaren Samuel Hahnemann fann ett sätt att praktisera principen i ett system och utifrån ett helhetsperspektiv.

Med homeopatisk läkekonst behandlar vi hela människan (eller djuret) i ett, inte bara det mätbara, isolerade symtomet eller den enskilda diagnosen. Orsaken till och reaktionen på sjukdom är nästan alltid viktigare än själva yttringen.

Homeopatin arbetar för varaktig bot – inte för livslång medicinering. Läkekonsten är mild, miljövänlig och effektiv. Den hämmar inga symtom tillfälligt, i stället triggar den i gång en självläkningsprocess genom att provocera, aktivera och höja/balansera patientens immunförsvar.

Till skillnad från syntetisk medicin (som antibiotika, värktabletter, kortison, statiner, cellgifter och psykofarmaka) så har homeopatisk medicin ingen som helst negativ inverkan på miljön. Tvärtom värnar och skyddar den din inre och allas yttre miljö.

Homeopatin hämtar sina läkemedel i naturen. Eftersom naturen innefattar allt levande hittar vi verksamma substanser bland växter och örter, bland mineraler och metaller och hos flertalet djurarter (inklusive människan).

Läkemedel som PULSATILLA (backsippa), ACONITUM (stormhatt) och ALLIUM CEPA (rödlök) kommer från växtriket. Medel som CALCIUM CARBONICUM (kalciumkarbonat), SULPHUR (svavel) och ZINCUM (zink) är utvunna ur mineraler och AURUM (guld), PLUMBUM (bly) och PLATINUM (platina) ur metaller. APIS (bi), SEPIA (bläck från bläckfisken) och LACHESIS (giftet från buskmästaren) hämtas från djurriket, MEDORRHINUM (sekret från gonokocker) och SYPHILINUM (sekret från veneriskt sår) kommer från människan.

För att ett homeopatiskt läkemedel ska kunna verka på djupet (fysiskt, känslomässigt och mentalt), långsiktigt och varaktigt samt effektivt och milt (utan biverkningar) genomgår det en process som kallas potensering.

Homeopatin ordinerar alltid endast enkelmedel (läkemedel utvunna ur en substans eller en kombination av två substanser som blivit en egen unik substans – till exempel svavelsyra) och endast ett medel åt gången. Detta för att kunna bota i stället för att bara lindra eller maskera symtom.

Varje homeopatiskt läkemedel har en egen unik symtombild med olika fysiska och mentala känsligheter som prövats fram under kontrollerade former på friska människor och som därefter kan bota liknande symtombild hos en sjuk människa. Det är denna metod – att samma symtombild som medlet utlöser hos en frisk person botas hos en sjuk person – som kallas för lika botar lika-principen.

En homeopatisk konsultation går till så att patient och homeopat pratar med varandra. Konstigare än så är det inte. Under samtalet görs en anamnes. Det betyder att patientens samlade symtombild av sjukdomshistoria, individuell känslighet, personlighetsdrag, anlag, rädslor, mat- och dryckesvanor och historia av trauman antecknas och ligger till grund för val av läkemedel.

Första besöket hos homeopaten kan ta upp till två timmar! Detta gäller främst tillstånd som sitter djupt och har påverkat personen under längre tid – kroniska, autoimmuna, psykiska och psykosomatiska tillstånd. Vid mer akuta tillstånd går bedömningen ofta fortare och i vissa fall finns enkla direktiv för behandling.

Under en homeopatisk behandling är det vanligt med förstförsämringar. Det innebär att vissa symtom känns förstärkta precis i initialläget (i början) av kuren.

Förstförsämringar visar att det egna immunförsvaret har aktiverats. Om patienten lider av sömnlöshet kan sömnlösheten upplevas som värre första dygnet eller dygnen, innan tillståndet stabiliseras. Är patienten livrädd för spindlar eller lider av scenskräck förstärks rädslan kanske initialt för att sedan klinga av. Ibland kan gamla symtom, till exempel undertryckta eksem, blossa upp och försvinna – det är också en förstförsämring (en utrensning).

Andra exempel på förstförsämringar: Tillfällig feber, pirrningar i leder och lemmar, stickningar och rysningar i huden, överaktivitet, dåsighet och behov av sömn/vila eller känslor som kommer upp till ytan och bearbetas. 

Skillnaden mellan biverkningar och förstförsämringar är följande: Biverkningar skapas av syntetiska läkemedel, belastar immunförsvaret och blir underlag för nya sjukdomar och ett förvärrat tillstånd. Förstförsämringar är ett resultat av att immunförsvaret reagerar och att en självläkning påbörjas vilket leder till läkning och till ett starkare skydd mot sjukdomar inför framtiden. Den homeopatiska behandlingen ger inga biverkningar.

Med homeopati kan vi behandla så gott som alla tillstånd hos människor och djur i alla åldrar. Fokus ligger alltid på individen eftersom homeopatisk läkekonst är en individbaserad helhetsbehandling. Genom att ta hänsyn till individens unika situation kan homeopatin bota på djupet med hållbar effekt.

Vid sjukdom/ohälsa har personens immunförsvar lagt sig på en för låg nivå, på en lägre nivå än tidigare då personen var frisk. Sänkningen kan bero på en traumatisk händelse som satt djupa spår, på en fysisk skada med chock (vid till exempel trafikolycka), på en sorg, besvikelse eller annan omtumlande känslomässig upplevelse (där känslorna inte fått utlopp utan i stället fastnat och skapat ett mönster), på en prägling genom till exempel uppfostran där personen tvingas leva och bete sig på ett för henne onaturligt sätt eller på vaccination och (miss)bruk av syntetiska läkemedel.

Inom allopatin dämpar man enskilda symtom med syntetiska medel. För att kunna dämpa (tillfälligt maskera) ett symtom måste också personens immunförsvar dämpas. Man sänker alltså immunförsvaret på syntetisk väg för att få till en hämmande effekt. Men då hämmas hela människan.

Homeopatin har motsatt syfte – att återställa immunförsvaret till en tidigare högre, mer balanserad nivå. När immunförsvaret lyckas höja sig finns till slut ingen sjukdom kvar. Höjningen sker ofta i två eller flera steg (beroende på hur länge personen varit sjuk och hur djupt sjukdomen sitter) och i personens egen takt. 

Berättelsen om homeopatisk läkekonst fortsätter i ”Vad är homeopati? Del 2” som publiceras här i bloggen inom kort.

Vill Du veta mer om homeopati? Vill du lära dig hur man väljer potens på det homeopatiska medlet och hur man doserar medlet?

Följande folkbildande böcker finns att köpa i handeln och låna på svenska bibliotek:

Homeopati för nybörjare
Länk:  https://www.bokus.com/bok/9789177653172/homeopati-for-nyborjare/  

Homeopatisk akutvård Del 1
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177656005/homeopatisk-akutvard-del-1-a-f/  

Homeopatisk akutvård Del 2
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177656470/homeopatisk-akutvard-del-2-g-l/  

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 1
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177654308/homeopatins-fantastiska-varld-lakemedelslara-d-1-a-d/

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 2
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177655220/homeopatins-fantastiska-varld-lakemedelslara-d-2-e-n/

Homeopatins fantastiska värld! Vaccinationer – alternativ och behandling av vaccinskador
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177654131/homeopatins-fantastiska-varld-vaccinationer-alternativ-och-behandling-av-vaccinskador/  

Vill Du utbilda dig i homeopati? Varmt välkommen till succéskolan 
WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA!
Länk: https://stefanwhilde.se/whildes-homeopatiska-skola/